VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

CLB

1. De organisatie van de systematische contactmomenten door het CLB. De regering bepaalt de frequentie en de inhoud van de systematische contacten.

Onze school werkt nauw samen met:

Vrij CLB Tienen
Veldbornstraat 18, 3300 Tienen
Tel. 016 81 31 05        0479 66 22 12
Fax 016 81.84.66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

www.vclbtienen.be 

 

CLB

 

De medewerkers verbonden aan onze school :

Mevr. Caroline Debuyscher (schoolarts)
Mevr. Tanja Vandervelpen  (verpleegkundige)

 

CLB, gezin en school

Het CLB begeleidt samen met de school ouders en leerlingen op vlak van leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, onderwijsloopbaanbegeleiding en psychisch functioneren.
Hiervoor is er geregeld een overleg tussen school en CLB.
De relevante gegevens worden bijgehouden in een dossier.
De rechten over de inzage in dat dossier kan u terugvinden op de website www.vclbtienen.be.
De CLB-medewerkers van de school, Annemie Goossens (LS) en Chris Neefs (KS), zijn lid van Team Wegwijzer
Bij deze personen kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw zoon/dochter. 
Je kan hen bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 016 81 31 05. 
Zij zullen met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider traject (het in kaart brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-emotionele problemen, het opvolgen van de ontwikkeling, …) zullen zij een medewerker van Team Onderweg contacteren die met u het traject verder zal lopen.
Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een medewerker van Het Ankerteam contact met u opnemen.

Naast deze begeleidingen zijn er ook de verplichte begeleidingen. 
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding van leerlingen die spijbelen.
Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.
Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.
Ouders krijgen via de website informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

Als een leerling van school verandert of voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in een school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.
Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wanneer een leerling van school verandert is het CLB dat de vorige school begeleidt ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.
Er is geen expliciete toelating van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.
Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier.
Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders.
Men kan binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen de overdracht van gegevens uit het dossier, met uitzondering van volgende gegevens :

  • identificatiegegevens
  • medische gegevens
  • gegevens in het kader van de leerplichtcontrole

De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over de leerling uit.
Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het multidisciplinair CLB-dossier van de leerling.
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn.
è zie bijzondere bepalingen
è zie opmaak revalidatiedossiers

 

Samenwerking met de school

- deelname aan klassenraad en bespreking van leerlingen
- onderzoeken in verband met ontwikkeling van kleuters (3de klkl) en evolutie van leerlingen (1ste + 6de leerjaar)
- bijzondere testen en onderzoeken op aanvraag
- preventieve gezondheidszorg : de medische preventieve onderzoeken en het toezicht op de besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht. Het CLB voert deze onderzoeken kosteloos uit.

CLB2 

 


 

2. De organisatie van de vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de verspreiding van sommige besmettelijke ziektes tegen te gaan. De regering legt het vaccinatieschema vast.

Vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB.
We zetten alles graag voor u op een rij.
In de toekomst zullen er 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten.
Dit schooljaar (2018-2019) werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden.
We komen van een situatie waarin leerlingen zeven keer op consult kwamen bij het CLB.

 

Oude situatie 1e kleuter 2e kleuter 1e leerjaar 3e leerjaar 5e leerjaar 1e secundair 3e secundair
Type consult beperkt algemeen beperkt beperkt algemeen algemeen algemeen
Vaccinatie-aanbod     vaccinatie   vaccinatie

vaccinatie
meisjes

vaccinatie

 

Alle leerlingen krijgen vanaf september 2019 tijdens hun schoolloopbaan een uitnodiging voor vijf systematische contactmomenten.
Naast de contactmomenten blijven de vaccinatiemomenten behouden.
Deze systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is.
Leerlingen die huisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving.
Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is.
De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

• Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten ze in op maximale aanwezigheid van ouders.
• Voor de tweede kleuterklas voorzien ze een aanbod voor een beperkt aantal kleuters.
Deze waarbij er vragen of zorgen zijn rond gezondheid en ontwikkeling.
Deze vragen kunnen hen via verschillende kanalen bereiken:

o Tijdens het zorgoverleg tussen de zorgcoördinator van de school en het CLB kunnen er zorgen gesignaleerd worden met betrekking tot gezondheid en ontwikkeling.
o Voor sommige kleuters werd er na het medisch consult in de 1ste kleuterklas een opvolging voorzien van een bepaald item.
o Ook ouders kunnen op eigen initiatief met hun zorgen bij ons terecht

• Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
• Om de overgang haalbaar te maken, doen ze geen aanbod in het vierde leerjaar.
Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde leerjaar gezien.
• Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
• Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad.
In het schooljaar 2018-2019 plannen zij uitzonderlijk geen medisch aanbod.
Op die leeftijd is het nochtans belangrijk om aandacht te hebben voor de groei, de ontwikkeling van de puberteit en de stand van de rug (scoliose).
Ze willen de ouders stimuleren en adviseren om zich hiervoor te wenden tot hun huisarts.
Indien ouders dit wensen, kunnen ze eveneens een contactmoment aanvragen.

 


 

3. De uitvoering van de profylactische maatregelen die het CLB neemt om de verspreiding van besmettelijke ziekten. De regering bepaalt hiervoor de nadere regels.

Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur of zorgcoördinator contact met het CLB:

 Bof (dikoor)
 Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)
 Buiktyfus
 Hepatitis A
 Hepatitis B
 Hersenvliesontsteking (meningitis)
 Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 Kinderverlamming (polio)
 Kinkhoest (pertussis)
 Krentenbaard (impetigo)
 Kroep (difterie)
 Mazelen
 Rode hond (rubella)
 Roodvonk (scarlatina)
 Schimmelinfecties
 Schurft (scabiës)
 Tuberculose
 Windpokken (varicella, waterpokken)

 

Uitleg CLB in verschillende talen:

Español
English
русский
Hrvatska
Deutsch
Türk
Polskie
Français
العربیة

 


Naast het CLB werkt onze school ook samen met het Ondersteuningsnetwerk Centrum.

logo ONC