VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Inschrijvingen

Alle leerlingen van welke overtuiging ook, zijn bij ons welkom.
Wij zijn immers een open katholieke dialoogschool.

De open katholieke dialoogschool biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.
In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.
Via volgende link krijg je over de betekenis daarvan wat meer uitleg:
https://youtu.be/dzwpPSKD0yw

Goed onderwijs gaat gepaard met het creëren van sociale mix in overeenstemming met de buurt.
Wij hebben als school bewust gekozen om te werken aan gelijke onderwijskansen en maximaal gebruik te maken van de sociale mix in de school.

 

Inschrijvingen diagram

Voorwaarde:
Dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons opvoedingsproject.
Een inschrijving kan dus pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.
- zie schooleigen opvoedingsproject
- zie schoolbrochure


Inschrijvingsperiode

U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar.

Deze afspraak maakt u telefonisch of via mail:
- telefoon: 011/ 78.20.88
- mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De inschrijvingen voor het daaropvolgende schooljaar starten altijd op de eerste schooldag van het voorgaande schooljaar.

START inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021: Maandag 2 september 2019


Toelatingsvoorwaarde lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.
In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 in de infobrochure meer te weten over die voorwaarden.

Tijdens de zomervakantie van juli en augustus wordt de inschrijving beperkt tot ...en vanaf .... (dit op weekdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)


Toelatingsvoorwaarde 1ste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het kind moet zes (6) jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar;

2. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

3. Toegelaten zijn door de klassenraad.
De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende (10de) schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar
OF
Bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijving van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

4. Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige school.
Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

5. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.


Inschrijven kleuters 

Je kleuter mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is. 
Deze instapdata zijn: 

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart 

Kleuters ouder dan 3 jaar en leerlingen tot 12 jaar kunnen (voor een lopend schooljaar)  iedere schooldag ingeschreven worden. Voor hen is het niet verplicht op één van de vaste instapmomenten te starten. 
Let wel: bovenstaande regeling is enkel geldig wanneer er voor een lopend schooljaar wordt ingeschreven. Gaat het over een inschrijving voor een nieuw schooljaar geldt opnieuw de voorrangsregeling.


 Informatieovermaking door de ouders

Indien leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, zich willen inschrijven in het gewoon onderwijs, maakt het verslag deel uit van de informatie die de ouders overmaken aan de school bij de inschrijving.
De school verbindt zich er dan toe een overleg te organiseren met de ouders, het CLB en de klassenraad.

CLB


Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Hiervoor wordt de SALTO –test gehanteerd.
Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

toets salto


Weigeren / ontbinden

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde.
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven.
Dit uiterlijk 1 maand na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit (vakantieperioden niet inbegrepen).

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.


Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.


Documenten:

1. Leerlingenfiche
2. Inschrijvingsfiche
3. SES formulier
4. Instemmingsformulier
5. Ouderlijk gezag
6. Toestemming gebruik gegevens van leerlingen
7. Gezondheidsfiche
8. Infobrief gebruik GIMME
9. Verklaring leerlingenvervoer
10. Toestemming Zorgdossier
11. Mededeling niet-gerealiseerde inschrijvingen