VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Inschrijvingen

Vragen bij inschrijvingen? Klik HIER.

Alle leerlingen van welke overtuiging ook, zijn bij ons welkom.
Wij zijn immers een open katholieke dialoogschool.

De open katholieke dialoogschool biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.
In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.
Via volgende link krijg je over de betekenis daarvan wat meer uitleg:
https://youtu.be/dzwpPSKD0yw

Goed onderwijs gaat gepaard met het creëren van sociale mix in overeenstemming met de buurt.
Wij hebben als school bewust gekozen om te werken aan gelijke onderwijskansen en maximaal gebruik te maken van de sociale mix in de school.

 

Inschrijvingen diagram

Voorwaarde:
Dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons opvoedingsproject.
Een inschrijving kan dus pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.
- zie schooleigen opvoedingsproject
- zie schoolbrochure


Inschrijvingsperiode

U kan, na afspraak, inschrijven voor het schooljaar 2021 -2022 volgens deze inschrijvingsperiodes: vanaf 1 september 2021.

Deze afspraak maakt u telefonisch of via mail:

- telefoon: 011/ 78.20.88
- mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Capaciteit van de school

- Kleuterschool: 130 leerlingen
- Lagere school: 325 leerlingen


Toelatingsvoorwaarde lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.
In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 in de infobrochure meer te weten over die voorwaarden.

Tijdens de zomervakantie van juli en augustus wordt de inschrijving beperkt tot 2 juli 2021 en vanaf 18 augustus 2021 (dit op weekdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)


Toelatingsvoorwaarde 1ste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1. Het kind moet zes (6) jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar;

2. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 290 halve dagen aanwezig zijn geweest;

3. Toegelaten zijn door de klassenraad.
De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende (10de) schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar
OF
Bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijving van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

4. Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige school.
Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

5. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.


Inschrijven kleuters 

Je kleuter mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is. 

De instapdata voor 2021-2022 zijn:

1 september 2021 (18/11/2018 - 01/03/2019)

8 november 2021 (02/03/2019 - 08/05/2019)
Gewendag woensdag 27 oktober 2021

10 januari 2022 (09/05/2019 – 01/08/2019)
Gewendag woensdag 22 december 2021

1 februari 2022 (11/07/2019 – 01/08/2019)
Gewendag woensdag 26 januari 2022

7 maart 2022 (02/08/2019 - 07/09/2019)
Gewendag woensdag 23 februari 2022

19 april 2022 (08/09/2019 - 19/10/2019)
Gewendag woensdag 30 maart 2022

30 mei 2022 (20/10/2019 - 30/11/2019)
Gewendag woensdag 25 mei 2022


 

Elke eerste woensdag van de maand is het openklasdag in de instapklas vanaf 10.30 uur.
Ouders en instappertjes zijn samen welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze school!


 Informatieovermaking door de ouders

Indien leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag zich willen inschrijven in het gewoon onderwijs, maakt het verslag deel uit van de informatie die de ouders overmaken aan de school bij de inschrijving.
De vorige school is verplicht om dit verslag automatisch over te maken aan de nieuwe school (zie regelgeving schoolbrochure).

CLB


Weigeren / ontbinden

Wanneer je kind beschikt over een verslag, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde.
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven.
Dit uiterlijk 1 maand na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit (vakantieperioden niet inbegrepen).

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.


Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.


Screening niveau onderwijstaal KOALATEST

Wat is de KOALATEST?
Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters. Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze school nog sterker kunnen maken. De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk.

Wat is de KOALATEST NIET?
De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan.

Wanneer en waar wordt deze test afgenomen?
We nemen de taalscreening af tussen 11 oktober 2021 en 26 november 2021. We nemen de screening af op school, in een vertrouwde omgeving en door een vertrouwde persoon.

Wie neemt de test af?
De screening wordt afgenomen door de klasleerkracht juf Greet-Juf Sarah-juf Mireille.

Kan ik mijn kleuter voorbereiden op deze test?
Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden.

Wat als mijn kleuter minder goed scoort op deze test? Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek. Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met de taalscreening. We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de taalontwikkeling verder te stimuleren. Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we bijkomende observaties doen en/of kunnen we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw kind verder kunnen ondersteunen.

Vragen?
Wend je tot de klasleerkracht die hierover alle informatie heeft.


Documenten:

1. Leerlingenfiche
2. Inschrijvingsfiche
3. SES formulier
4. Instemmingsformulier
5. Ouderlijk gezag
6. Toestemming gebruik gegevens van leerlingen
7. Gezondheidsfiche
8. Infobrief gebruik GIMME
9. Verklaring leerlingenvervoer
10. Mededeling niet-gerealiseerde inschrijvingen